امروز شنبه 02 مرداد 1400
mosim.cloob24.com
0
چکیده:
مقاله حاضر می‌کوشد با کمک مباحث نظری و اطلاعات تجربی به دست آمده از تحقیق به بررسی علل پدیده و ندالیسم در تهران بپردازد. در ادامه بحث پیرامون ویژگیهای افراد جوان متمایل به ناهنجاری در این راستا با کاربرد روش پیمایش سعی شده است که اطلاعات مورد نیاز با توجه به اهداف و فرضیبه‌های تحقیق جمع‌آوری شود. اهداف پژوهشی عبارتند از
1) شناخت نظری پدیده و ندالیسم از دیدگاه صاحبنظران 2)شناخت زمینه‌ها زمینه‌ها و عوامل گرایش جوانان به اعمال و ندالیستی و همچنین شناخت علل روانی و اجتماعی رفتارهای وندالیستی و پیدا کردن راه حلی مناسب برای رفع یا کم کردن این معضل از اهداف اصلی این پژوهش است. فرضیات تحقیق عبارتند از بررسی رابطه بین شخصیت و رفتار فرد در خانواده و تمایل به رفتار نا به هنجار (وندالیسم)، بررسی رابطه میان گذران اوقات فراغت با کارهای خطرناک و هیجان آور و تمایل به رفتار نا به هنجار (وندالیسم)، بررسی رابطه بین تحریک پذیری فرد و تمایل به رفتار نا به هنجار، بررسی رابطه بین جلب توجه مردم و تمایل به رفتار نا به هنجار، بررسی رابطه بین عدم قدرت قضاوت فرد و تمایل به رفتار نا به هنجار، بررسی رابطه بین عصبانیت و تمایل به رفتار نا به هنجار بررسی رابطه بین عدم رشد کافی شخصیت و عدم جامعه پذیری فرد و تمایل به رفتار نا به هنجار، بررسی رابیطه بین کمبود توجه یا توجه بیش از حد و تمایل به رفتار نا به هنجار که در قسمتهای بعدی مقاله راجع به نتایج به دست آ”مده بحث خواهد شد و قابل ذکر است که در این راستا و با توجه به نتایج به دست آمده راهبدها و پیشنهاداتی به عنوان راهکار عملی مطرح خواهد شد.
طرح مسئله:
در شرایطی که همبستگی متقابل فرد و جامعه از میان برود و فرد نتواند به کمک مکانیزم ها و ابزار هایی که جامعه در اختیارش قرار می دهد به اهدافش دست یابد در نتیجه از راهای دیگری که خلاف است سعی می کند به آن اهداف برسد در نتیجه می گوییم که فردنابهنجار شد و وقتی این حالت به صورت عام در جامعه شیوع پیدا می کند می گوییم جامعه دچار آنومی یا نا بسامانی شد و به عبارتی با از بین رفتن ارزشها و هنجار یا ضعیف شدن هنجار ها و ارزشها اعضای جامعه دیگر ارزشها و اهداف مشترکی را قبول ندارند.
به نظر مرتون:((بی هنجاری هنگامی به وقوع می پیوندد که فرد قادر نباشد با وسائلی که جامعه مشخص کرده به اهداف خود دست یابد و عکس العمل طبیعی این وضعیت روی آوردن به این انحراف است))،(فرجاد،1382،ص 12).
نابهنجاری ها در قالبهای مختلفی در جامعه ظهور پیدا می کنند مانند سرقت،اعتیاد،فرار از خانه،فحشا... که ناشی از طلاق،اختلافات والدین،ستیز خانوادگی و.......
یکی از این نابهنجاری ها گرایش جوانان به تخریب می باشد که تخریب در نوع خود می تواند شامل تخریب اموال عمومی،فضای سبز،جاده ها،دیوارها،..... باشد. که چنین فردی را در اصطلاح جامعه شناسان وندال می گویند و کسی که گرایش به این گونه تخریب ها دارد را وندالیسم نامیده می شود. تخریب اموال عمومی از سوی جوانان و نو جوانان دارای عواض و پیامدهای ما د ی و معنوی می باشد. اما در نگاه دقیق تر به این قضیه می توان ابعاد عوارض انسانی را بسیار فراتر دید لذا با توجه به اینکه اکنون به دفعات شاهد تخریب اموال عمومی مانند کیوسک های تلفن، اتوبوس ها، کندن جاده ها، خراب کردن دیوارها، شکستن شیشه های مغازه ها و به هم ریختن ورزشگاهها از سوی جوانان و نوجوا نا ن بو د ه ا یم لذ ا در ا ین پژ و هش، بیشتر به د نبا ل علل و عو ا مل ر خ دا د ن چنین ر فتا ر ها ی نا بهنجا را نه از سو ی جو ا نا ن بو د یم. تلا ش ما در این تخقیق بر این بو د که با دید گا هی علمی به بر ر سی پد ید ه وندا لیسم در شهر تهر ا ن بپر دا زیم که در قسمت نتا یج و جمعبند ی به آن اشا ر ه می شو د.

مقدمه
اگر چه به زعم آسیب شناسان اجتماعی همه صور و انواع نابهنجاری‌ها و نژندهای اجتماعی چون سرقت، قتل، قمار، قاچاق، خودکشی،فحشا؟ء، اعتیاد.الکلیسم، وندالیسم و نظیر آن، معلول سازگاریهایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است، مع الوصف باید توجه داشت که در همه دوره‌های تاریخی بنا به ماهیت و طبیعت ساختارها،سازمان‌ها، نهادها و روابط اجتماعی تولید، صور، اشکال و انواع خاصی از کجروی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در جوامع بروز و نمود یافته است. از این رو در برخی از دوره‌های تاریخی بعضی از رفتارها، رفتارهای نژند یا کجرو تعریف کرده‌اند. رفتارهای نژند جدیدی، نیز که خاص جامعه جدید است، موطرح شده‌اند، به عبارت دیگر با تغییر ساختارها و مناسبات اجتماعی، نه تنها اشکال و انواع جدیدی از نا به هنجاریها پدید آمده‌اند بلکه میزان شیوع و رواج و نیز معنی و مفهوم آنها تغییر یافته‌اند. شاید سخن دور کهایم (1343، ص 94) شاهد صائبی بر این مدعا باشد که: وندالیسم در زمره آن دسته از انحرافات و بزهکاریهای است که در جامعه جدید نمود و ظهور یافته است. ژانورن (1963)، ویلینسن (1995)، هوبر(1991)و گلداستون (1998) آن را برخی مدرن و نوظهور دانسته‌اند که به مثابه معضلی اجتماعی تا نیم قرن پیش مطرح نبود.
به زغم این صاحب نظران عصیان روز افزون انسان، علی الخصوص نسل جوان، در برابر تحمیلات اجتماعی و نیروهای قاهر و سرکوبگر بیرونی نه تنها مبین احساس اجحاف و درماندگی آنها بلکه گویای خشم وپرخاشگری آنان در اثر احساس اجحاف و درماندگی است از این رو وندالیسم برخی نوظهور و مدرن در جامعه جدید است که عکس العملی است خصمانه و واکنشی است کینه توازنه به برخی از صور فشارها، تحمیلات، ناملایمات، حرمانها، اجحاف ها و شکستها.
درستون جامعه شناسی انحرافات و آسیب‌شناسی اجتماعی با وندالیسم دکر را به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمارگونه به کار رفته که مبین تمایل به تخریب آگاهانه، ارادی و خود خواسته اموال، تاسیسات و متعلقات عمومی است (ویکلینسن،) کلارک، 1991) مع‌الوصف باید توجه داشت که اغلب صاحب نظران و محققان آن را به مثابه جنایتی خرد و از انواع بزهکاری جوانان به شمار آورده‌اند (میر وکلینارد 1986، ژانورن 1963) در کشورهایی که دارای نظام منظم ثبت اطلاعات مربوط به میزان خسارت ناشی از وندالیسم در بخشهای مختلف هستند. آمارهای ترخیص شده حکایت از وسعت، شدت، دامنه، تعدد و تنوع وندالیسم در بخشهای خدمات، محیط ریست، آموزش، بهداشت، تفریحات و نظایر آن و نیز سنگینی خسارات وارده و هزینه‌های تعویض و تعمیر وسایل و اشیای (تخریب شده دارد.(کلارک، 1991، هوبر:1991) قابل ذکر است تا قبل از زمستان 1374 که نخستین تحقیق منظم در باب علل و شیوع وندالیسم در تهران بزرگ به همت شهرداری تهران و موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام یافت،(محسنی تبریزی، 1374)با اطلاعات قلیل و دانش‌ محدودی در باب وندالیسم به ویژه در تهران که بزرگترین حوزه کشوری است.وجود دانست.در حال حاضر تحقیقات محدودی هم در گوشه و کنار صورت گرفته است.در حقیقت در این تحقیقات به دنبال بررسی ریشه‌ای علل و عوامل پدیده وندالیسم در جامعه هستیم.امید است که این تحقیق بتواند نمای کگوچکی را از وندالیسم به تصویر بکشد و راهکارهای به دست آمده در این مورد بتواند قدمی هر چند کوتاه در راه برداشتن معضل وندالیسم در جامعه بردارد
مبنا ی نظری وندالیسم:
روانشناسان، جامعه شناسان هر کدام به تنهایی کفایت لازم را در تبین علل رفتار آدمی را نداشته و غالباً اسیر تنگ نظریها، تک سبب بینی‌ها و تقیدات و تعصبات حوزه‌های نظری خود هستند. در مکتبهای جامعه‌شناسی، سازمانها، ساختارها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی به مثابه واقعیتهای اجتماعی علت رفتار آدمی به حساب آمده‌اند و رفتارهای بزهکارانه را معلول ساختارهای اجتماعی و فلرهنگی دانسته‌اند، در مقابل روانشناسان و بویژه روانکاوان آن را معلول کارکرد نیروهای سرکش درونی پنداشته‌اند. گروهی از صاحب نظران نیز در مقابل به تعامل میان فرد و جامعه در فراگرد رفتار اشاره کرده‌اند. رویکرد آنان بیشتر به روانشناسی اجتماعی نزدیک است و فرد و جامعه را توماً و در کنشهای متقابل در جریانات رفتاری دخیل می‌دانند. «و بر این اصل اصرار می‌ورزد که انسان در عین حال که سازنده جامعه و واقعیات اجتماعی است زیر نفوذ تولیدات خود نیز قرار دارد و به قول ایان تایلور رابطه‌ای که میان انسانها و جامعه است یک رابطه دیاکلتیک است و این را در تمام مراحل گژ رفتاری می‌باید در نظر آورد. (تایلور، 1973 صص 3-1) در زیر به پاره‌ای از نظریاتی که در تعیین الگو و مدل تحقیق موثر بوده‌اند می‌پردازیم.
بیگانگی و وندالیسم
دربسیاری از تحقیقات (تایلور 1973، فلکس 1986، استفنس میر 1989، گلداستون 1990، کلارک 1991 و...) به این نتیجه رسیده‌اند که وندالها و جوانان بزهکار به طور دراماتیک یکی از بارزترین و مشهورترین گروههای بیگانه در جامعه معاصر هستند. به زعم این صاحب نظران وندالهای بیگانه معمولا در خانه‌هایی غیر منضبط با والدینی سر در گم و مردد و نامطمئن درماندگی و احساس اجحاف خود را به صورت قهرآمیز پرخاشگرانه در مقابل نسل بزرگتر، صاحبان قدرت و همه نهادها و سازمانهای تاسیس شده در جامعه نشان می‌دهند. این امر شاید با بحث لوئیس فیوئر (1973) در باب منشا انتسامی و روانی بیگانگی نسل جوان و روحیه‌ی انتقامجویی و رفتار توام با خشونت و ویرانگرایانه‌ی آنان مرتبط باشد. فیوئر آن را «تدبیر ناخودآگاه» می‌نامد. می‌نویسد.
«احساسات و عواطف صادره از ناخودآگاه جوان که ناشی از ستیز نسلهاست خود را در جهان نامتعارف و غیر عقلایی به طور بارزی نمودار می‌سازد.» (فیونر، 1973، ص8) به نظر فیوئر، بیگانگی روانی خود را در صور رفتارهای نابهنجار نظیر وندالیسم، خشونت، میل به انتقام‌جویی و نظایر آن بورز می‌دهد. از این رو بیگانگی ماهیتا امری نابهنجار و جرم زاست. این نوع برداشت در مقابل آن دسته نظریه‌های مارکسیتی قرار دارد که بیگانگی را امری طبیعی، مولد و آفریننده می‌بینند. (محسن تبریزی، 1370، صص 73-25) در این میان نظریه پردازان مختلفی مانند: کنیستون، ریچارد فلکس،... نظریات مختلفی دراره‌ی بیگانه شدن وندالها از ارزشهای جامعه و خانواده جست می‌کنند و بواقع بیگانگی معلول تربیت خانوادگی و تضاد دیدگاههای خانواده، با جامعه با... می‌دانند.
وندالیسم در نظریه‌خهای ناکامی، احساس اجحاف و پرخاشگری:
فروید از طرفداران نظریه‌های ناکامی و پرخاشگری بر این عقیده است که انسان با عریزه مرگ زاده می‌شود. هنگامی که این غریزه متوجه درون شود به صورت تنبیه و مواخذه خود ظاهر می‌گردد و در موارد افراطی منجر به خودکشی می‌شود. هنگامی که این غریزه متوجه برون گردد به صورت خصومت، خشونت، آزار و اذیت، وندالیسم، تخریب وقتل تجلی می‌نماید. فروید معتقد است که این نیروی پرخاشگرانه می‌باید به طریقی تخلیه شود و چنانچه این تخلیه صورت نگیرد فرد را با کسالت، رخوت و ناآرامی روبرو خواهد ساخت. فروید مصر است که جامعه ضرورتی حیاتی در کنترل و مهار غریزه خشم انسان است و او را یاری می‌دهد تا از آثار مخرب این نیرو بکاهد و آن را به رفتاری مفید و پسندیده بدل نماید (ارونسون، 1369، صص 162-3)
از دیدگاه فروید و برخی از روانکاوان، خشم و پرخاشگری مولود و محصول موقعیتها و شرایط نامطلوب و نامطبوع از قبیل دلتنگی، ورشکستگی، درد، حزن، اندوه، و نظایر آن است. روانکاوان دست کم سه شیوه برای پالایش نیروی پرخاشگرانه پیشنهاد کرده‌اند.
1) صرف آن در فعالیتهای بدنی، از قبیل بازیهای ورزشی دودین، جست و خیز، مشت زدن و نظایر آن 2) شتغل به پرخاشگری خیالی و غیر مخرب 3)اعمال پرخاشگری مستقیم،حمله به فرد یا موضوع‌ ناکام کنند.آزار و اذیت، ناسزا گفتن، صدمه زدن، تخریب و دیگر رفتارهای معطوف به ویرانگری
امروزه اغلب شواهد دلالت بر این موضوع دارد که پرخاشگری مستقیم نیاز به پرخاشگری بیشتر را کاهش نمی‌دهد. به عبارت دیگر آسیب رساندن به دیگری، احساسات مخفی پرخاشگر را نسبت قربانی افزایش می‌دهد و در نتیجه منجر به پرخاشگری بیشتر می‌شود. اورستون متذکر می‌گردد که خشونت تمایل به خشونت را کاهش نمی‌دهد بلکه به عکس خشونت موجد خشونت است. (اروسنون، 1369، صص183-84)
نظریه‌ برآیند کلارک
آرکلارک (کلارک) کوشیده است با ا رائه‌ی مدلی علی – توصیفی به تمایل مسیر مجموعه‌ای از متغیرهای متعامل اجتماعی و روان‌شناسی در فرآیند پیدایی رفتار وندالیسمی بپردازد. که در شکل زیر تلاش می‌کنیم نظرات ایشان را در قالب یک نمودار به تصویر بکشیم.
ضعیت اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی / (X3) شخصیت مجرمانه (X2) تارث (X1) محیطهای نخستین تربیتی و تجارب دوران کودکی
- جوان - پرخاشگری - IQ پایین - طلاق (جدایی) والدین
- مرد - برونگرا - عقب افتادگی ذهنی - عدم تعادل در سیستم پاداش و مجازات
- غیر ماهر - عکس العملی - عارضه جسمی و نقص عضو - تنبیه بدنی در خانه
- مجرد - ضد جامعه - مضطرب از نظر احساسی و عاطفی - پدر مجرم و والدین بی بند و بار
- ماهر - انتقامجو - بیماری روانی و اختلال شخصیتی

(X7)شرایط و وضعیت مکان و موضوعات مدد و تخریب (X6) بحرانها و وقایع زندگی: (X7) وضعیت فعلی زندگی:
(Y) تمایل به عمل وندالیسم - خیابانهای خلوت و فاقد گشت پلیس - درگیری در مدرسه - مساکن در مناطق فقیرنشین و پایین شهر
- محلهای متروک، اماکن مخروبه و خانه های خالی - تنبیه بدنی در خانه و مدرسه - رفقای بزهکار و منحرف
- تأسیسات عمومی پر ازدحام - مشکلات تحصیلی و عملکرد ضعیف - علاقمند به ورزش، هواخواه فوتبال
- لوازم، اشیاء و اماکن تخریب شده قبلی - دوستان دستگیر شده - اجاره نشین
- خانه تنگ و حقیر

(X8) جریانات شناختی، ادراکی، انگیزه ای:
- ریسک دستگیری کم
- توجیه پذیری عمل
- تصور کیفر پایین
- احساس اجحاف، درماندگی، ناکامی و خشم
نمودار در صفحه جداگانه
کلیه نظرات کلارک را در قالب یک نمودار ترسیم نمودیم. همچنین قابل ذکر است که محققان بسیاری (گلداستون 1998، 1190 با هوبر، همان با استنفس میر 1989) کوشیده‌اند تا رابطه وندالیسم را با برخی از عوامل و متغیرهای اجتماعی، جمعیتی، محیطی و روانی بسنجند که در اینجا به دلیل ذیق وقت فقط به ذکر نام این متغیرها اکتفا می‌کنیم متغیرهای نامبرده عبارتند از:1) سن و جنس 2) تراکم جمعیت 3) ناسازگاری 4) عوامل خانوادگی 5) تفریح 6) عوامل مربوط به خود دستگاهها و مسائل 7) پدیده‌ی گلوله برقی. همچنین قابل ذکر است که با توجه به نظرات فوق در زیر به ترسیم مدل علی و الگوی نظری پژوهش می‌پردازیم.

نتایج و یافته‌های تحقیق:
بر اساس نظرات صاحب نظران و تحلیل گران علوم اجتماعی و روان‌شناسی باید گفت که به وجود آمدن یک فرد وندال تابع علل و عوامل اجتماعی و روانی مختلفی می‌باشد. که مهمترین عاملی که به نظر می‌رسد تاثیر بسزایی در گرایش جولنان به انحراف دارد، تاثیر خانواده بربزهکاری جوانان می‌باشد. خانواده کوچکترین و در عین حال مقدسترین سلول اجتماعی به شمار می‌رود که بر اساس یک اتحاد معنوی، خونی و اجتماعی استوار گردیده است. جامعه شناسان معتقدند که خانواده بیش از محیطهای دیگر وظیفه تربیت اخلاقی و معنوی طفل و به تعبیر دیگر نقش اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان را بر عهده دارد.
هر گونه روابطی که بین والدین بر فرازباشد به مثابه الگوی است که کودک خودش را با آن هماهنگ می‌کند و بواقع اگر تنش را مشاهده نماید قطعاً ستیزه گر و اگر صلح و صفا را مشاهده کند قطعاً انسانی صلح خواهد شد در بررسی یافته‌ها و نتایج بدست آمده از میدان تحقیق، گویای آن است که بشترین فراوانی در میان پاسخگویان (گروه سنی 24 سال به بالا) با 86 درصد می‌باشد، همچنین توزیع فراوانی جنسیت پاسهگویان حکایت از آن دارد که از میان کل حجم نمونه (37 درصد مردان) و 63 درصد زنان بوده‌اند. سطح تحصیلات پاسخگویان بیانگر این مطلب است که از کل نمونه مورد بررسی 38 درصد پاسخگویان در مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر می‌باشد بررسی اشتغال والدین نشانگر این بوده که 51 از پدران شغل آزاد و 73 درصد از مادران خانه دار بوده‌اند. توزیع فراوانی وضعیت مسکونی پاسخگویان حاکی از آن است که 75 درصد از پاسخگویان دارای منزل شخصی بوده‌اند.در مجموع 89 درصد از والدین پاسخگویان با هم زندگی می‌کردند. در پاسخ به این سوال که رفتار خانواده با شما چگونه است؟ 48 درصد از پاسخگویان رفتار خانواده را خیلی خوب توصیف کرده‌اند. همچنین نتایج بدست آمده گویای آن است که 71 درصد از پاسخگویان اختلاف و دعوا را در خانواده در حد خیلی کم و کم انتخاب نموده‌اند. پاسخگویان در پاسخ به این سوال که آیا شما تا به حال کلمه وندالیسم(تخریب اموال عمومی)را شنیده‌اید:نتایج نشان می‌دهد که41 درصد از پاسخگویان پاسخ بلی داده‌اند نتایج بدست آمده گویای آن است که 55 درصد از پاسخگویان تفریحات خویش را به رفتن به پارک و سینما اختصاص داده‌اند همچنین نتایج بدست آمده گویای آن است که 24درصد از پاسخگویان مرتکب وندالیسم شده‌اند.بررسی نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که پاسخگویان در پاسخ به این سوال که به نظر شما علت وندالیسم چیست: پاسخگویان علل خودخواهی، انتقامجویی و خصومت، جامعه، نارضایتی از زندگی از خود بیگانگی، غلبه تکنولوژی بر انسان را ذکر کرده‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد.
پاسخگویان در پاسخ به این سوال که به نظر شما علت وندالیسم چیست؟ پاسخگویان علل خود خواهی، انتقامجویی و خصومت جامعه، نارضایتی از زندگی، از خود بیگانگی، غلبه تکنولوژی بر انسان را ذکر کرده‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که 77درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که نظارت اجتماعی نمی‌توانند عاملی برای کنترل ازدیاد اعمال تخریبی باشد. 84درصد از پاسخگویان، عدم رشد کافی شخصیت فرد و جامعه‌پذیری فرد، می‌تواند عاملی برای اعمال تخریبی باشد در بررسی فرضیات پژوهش، نتایج نشان می‌دهد که: 1) بین رفتار خانواده با فرد و ارتکاب رفتار نابهنجار وندالیسم رابطه معنا دار وجود ندارد. 2) بین تمایا به گذران اوقات فراغت با کارهای خطرناک و هیجان آور و ارتکاب نابهنجار (وندالیسم) رابطه معنا داری وجود ندارد.3)با توجه به سطح معنا داری محاسبه شده برای آزمون خی دو که کمتر از 1% رد شده و فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود رابطه بین متغیرهای مورد بررس، تایید ده است، به عبارت دیگر با 99% اطمینان می‌توان اظهار داسشت بین تحریک پذیری فرد و ارتکاب رفتار نابهنجار (وندالیسم) رابطه معنا داری وجود دارد.4)با 99% اطمینان متوان اظهار داشت بین جلب توجه مردم و ارتکاب رفتار نابهنجار (وندالیسم) رابطه معنا داری وجود دارد. 5)با 95% اطمینان و 5% درصد خطا می‌توان اظهار داشت بین عدم قدرت قضاوت فرد و ارتکاب رفتار نابهنجار (وندالیسم) رابطه معنا داری وجود دارد. 6) با اطمینان 995 می‌توان اظهار داشت بین عصبانیت و ارتکاب رفتار نابهنجار (وندالیسم) رابطه معنا داری وجود دارد. 7) بین رشد کافی شخصیت و ارتکاب رفتار نابهنجار (وندالیسم) رابطه معنا داری وجود ندارد. 8) با 99% اطمینان می‌توان اظهار داشت بین کمبود توجه با توجه بیش از حدوارتکاب رفتار نابهنجار (وندالیسم) رابطه معناداری وجود دارد.

ارائه پیشنهادات و رهنمودهای حاصل از یافته‌های پژوهش
الف) پیشنهادات
1) وندالیسم را می‌توان مانند هر مساله اجتماعی دیگر نمودی از ناهمانگی، نابسامانی، عدم کارکرد صحیح برخی نهادهای زیربط آن مساله در جامعه داشت. اگر مساله اجتماعی را به مانند بیماری در جامعه تلقی نماییم، در این صورت راه‌حلها و پیشنهاداتی را می‌توان جهت حل آن را ارائه کرد.
2) در نظر گرفتن استحکام و شکل‌فیزیکی مناسب (به لحاظ عدم امکان تخریب وسایل، امکانات و اماکن عمومی،(در این رابطه به پژوهشها و آزمایشهای آلن و گرین برگرد 1387) در رتردام می‌توان اشاره نمود، یعنی استفاده از ماد و مصالحی که کمتر مورد نظر این گونه افراد (وندالها) است
3) آموزش تبلیغ: توجه به امر آموزش و تبلیغ، پیرامون موضوع وندالیسم از جمله راه حل دیگر می‌باشد که جهت حل این مساله اجتماعی در برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است از جمله این موارد آموزشی و تبلیغی می‌توان به فقیلم کارتون بلندی اشاره نمود که در کشور آمریکا ساخته شده و موضوع آن به طور صریح در رابطه با وندالیسم می‌باشد
4) مطلوب ساختن شرایط محیط زیست: توجه به امور زیبا شناسی در ساخت اموال و احداث اماکن عمومی (از جهات گوناگون) و بهبود و اصلاح محیط زیست و زیبا سازی، وندالها را از دست زدن به خرابکاری منصرف می‌کند و می‌تواند به عنوان راه حلی مناسب برای مقابله با وندالیسم بکار آید.
5) ایجاد در بوجود آوردن زمینه‌هایی برای مشارکت مردم، در حل مشکل وندالیسم، بعنوان مثال در سوئد،دانش‌آموزان مدارس را طی برنامه‌ای به نظافت وسایل و اماکن عمومی دعوت کردند.
و به آنها دستمزد نیز داده شد، در انجام این فعالیتها رسانه‌های گروهی نیز مشارکتهای فعالی را از خود نشان داده‌اند
6) نظارت اجتماعی (کنترلهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی)از جمله راه حلهای دیگر مقابله با وندالیسم در برخی کشورها،استفاده از نیروی نظارت اجتماعی (کنترلهای اجتماعی رسمی مانند ابزارهای قانونی و پلیس و کنترل‌های غیر رسمی مانند ابزارهای اخلاقی، ارزشی و فرهنگی) می‌باشد. امید که تحقیق فوق بتواند گاهی هر چند کوتاه در راه برداشتن معضل وندالیسم در جامعه بردارد.

منابع
1) اشرف، احمد «کژرفتاری» مسایل انسانی و آسیب شناسی اجتماعی، مجموع گفتارهای درسی، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی 1354.
2) پاتریس ژانورن، «وندالیسم، بیماری جهانی خرابکاری» ترجمعه ماهان فرخ.
3- فرجاد، محمد حسین «آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات». انتشارات بدر.
4- محسنی تبریزی، علیرضا (1374)، بررسی وندالیسم در تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، تهران.
5- دو اصل،دی ای 1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمعه هوشنگ نایبی، نشر فی، تهران،
6- کرج، دیوید، کراچفید، ریچارداس، بلاکی، رجرتون ال، (1347)، فرد و اجتماع، ترجمه محمود صناعی، انتشارات زوار، تهران.
1- Bandura , Albert (1961) Tran smission of Aggression through Imitation if Aggressive Models journal of A bnorman and sovial psychology
2- Clarke R (1991-1998) Tacking van dalism A Home office Research unit Report vol. IIilandon.
نویسندگان: عالیه شکر بیگی، فاطمه محمدی راد
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه